Nabór do straży – wyniki postępowania

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oławie ogłasza nabór na stanowisko:
– stażysta, docelowo: starszy ratownik-kierowca
ilość etatów: 2
miejsce pełnienia służby:
– JRG w Oławie – 1 etat
– JRG w Jelczu-Laskowicach – 1 etat

15.10.2019r.

Zakończono postępowanie kwalifikacyjne

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oławie informuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Komunikat oraz lista kandydatów do przyjęcia do służby – plik do pobrania.

19.07.2019r.

Zakończono etapy I-VI postępowania kwalifikacyjnego

Komisja kwalifikacyjna zakończyła etapy I-VI postępowania kwalifikacyjnego, tj:

– ocenę złożonych dokumentów,

– test sprawności fizycznej,

– rozmowę kwalifikacyjną.

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne oceny wszystkich etapów oraz ilość zdobytych punktów znajduje się w Komunikacie nr 6 Komisji – plik do pobrania.

Kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej, kieruje się do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Jednocześnie przypominamy, iż uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

19.07.2019r.

Zakończono VI etap postępowania kwalifikacyjnego

Komisja kwalifikacyjna zakończyła VI etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowę kwalifikacyjną. Wynik oceny znajduje się w Komunikacie nr 5 Komisji – plik do pobrania.

16.07.2019r.

Zakończono V etap postępowania kwalifikacyjnego

Komisja kwalifikacyjna zakończyła V etap postępowania kwalifikacyjnego – ocenę dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub umiejętności. Wynik oceny znajduje się w Komunikacie nr 4 Komisji – plik do pobrania.

Kandydaci przystąpią do VI etapu – rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie (ul. Kutrowskiego 20) w dniu 18 lipca 2019 roku według następującego harmonogramu:

numer kandydata Termin rozmowy
4 1000-1015
21 1015-1030
22 1030-1045
23 1045-1100
24 1100-1115
31 1115-1130
34 1130-1145
35 1145-1200
18 1200-1215

11.07.2019r.

Zakończono III i IV etap postępowania kwalifikacyjnego

Komisja kwalifikacyjna zakończyła III i IV etap postępowania kwalifikacyjnego – sprawdzian pływania i sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia). Wynik oceny znajduje się w Komunikacie nr 3 Komisji – plik do pobrania.

Do dnia 15 lipca 2019 roku do godz. 1530 należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub umiejętności – V etap postępowania kwalifikacyjnego – ocena dokumentów. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16 lipca 2019 roku wraz z podaniem harmonogramu przebiegu VI etapu postępowania – rozmów kwalifikacyjnych.

08.07.2019r.

Zakończono II etap postępowania kwalifikacyjnego

Komisja kwalifikacyjna zakończyła II etap postępowania kwalifikacyjnego – test sprawności fizycznej. Wynik oceny oraz informacje o III i IV etapie postępowania kwalifikacyjnego znajdują się w Komunikacie nr 2 Komisji – plik do pobrania.

Sprawdzian z pływania – 11 lipca godz. 900, Basen Miejski – Termy Jakuba

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50m dowolnym stylem w czasie do 60 sekund.

Sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia) – 11 lipca godz. 1000, KP PSP w Oławie, ul. Kutrowskiego 20.

Sprawdzian braku lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

03.07.2019r.

Zakończono I etap postępowania kwalifikacyjnego

Komisja kwalifikacyjna zakończyła I etap postępowania kwalifikacyjnego – ocenę złożonych dokumentów. Wynik oceny oraz informacje o II etapie postępowania kwalifikacyjnego znajdują się w Komunikacie nr 1 Komisji – plik do pobrania.

II etap postępowania (test sprawności fizycznej) odbędzie się w Hali Sportowej OCKF w Oławie przy ul. Sportowej 1, 55-200 Oława, w dniu 8 lipca 2019 roku.

Kandydaci przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej mają obowiązek okazania dowodu tożsamości oraz ważnego zaświadczenia lekarskiego*

Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje ubranie i obuwie sportowe.

Osoby, które nie stawią się w wyznaczonym dla siebie terminie, nie okażą się dokumentem tożsamości ze zdjęciem lub nie będą posiadały aktualnego zaświadczenia lekarskiego* zostaną wyeliminowane z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej i obejmuje:

  1. Podciąganie się na drążku
  2. Bieg po kopercie
  3. Próbę wydolnościową (beep test)

Test przeprowadza się i ocenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej – plik do pobrania.

Przebieg poszczególnych prób zostanie omówiony przed rozpoczęciem testu.

Kilka uwag poniżej.

Podciąganie się na drążku:

– dowolny uchwyt drążka – podchwyt lub nachwyt

– zaliczane są tylko pełne podciągnięcia, tzn. od zwisu na drążku z wyprostowanymi ramionami do podciągnięcia z brodą nad drążkiem

– dozwolona jest praca tułowia i nóg podczas wykonywania ćwiczenia

Bieg po kopercie:

– obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek

– w przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg

– w przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną

– kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje

Próba wydolnościowa (beep test):

– tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego strażak musi znajdować się poza wyznaczoną linią końcową toru dwiema nogami

– szerokość toru wynosi 1,5m – przekroczenie linii bocznych toru może przeszkodzić innemu kandydatowi i dyskwalifikuje kandydata

– test przeprowadzany w oparciu o: https://www.youtube.com/watch?v=TvQtS8fnbEc

Ogólne uwagi:

– do każdej z prób jest tylko jedno podejście

– każda próba musi być zaliczona

– test uznaje się zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego co najmniej 55pkt. (średnia arytmetyczna wyników trzech prób)

– przebieg testu będzie rejestrowany przez Komisję

* -nie dotyczy kandydatów, którzy złożyli aktualne zaświadczenie lekarskie w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.


Więcej informacji, ogłoszenie o naborze oraz wymagane dokumenty znajdziesz na stronie BIP Komendy w zakładce Praca/Oferty pracy

lub kliknij TUTAJ