ePUAP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie – profil ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/KPPSPOlawa

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

I. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP):

Platforma ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez bezpłatne udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) – jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej zainstalowanej na platformie ePUAP.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika (profil zaufany) na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

II. Inne sposoby doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Dokumenty w formie elektronicznej można również kierować do KP PSP w Oławie za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez potwierdzania UPP), na adres kpolawa@kwpsp.wroc.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Sekretariatu na następujących nośnikach danych:

  1. pamięć masowa USB;
  2. płyta CD/DVD.

W tym przypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

III. Wymogi formalne dla dokumentów elektronicznych

Doręczone do KP PSP w Oławie dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ESP) – zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5 MB – w przypadku doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ESP.
  3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  4. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, DOCX, RTF,
  • ODT, TXT,XML,
  • PDF, XPS,XLS, XLSX,ODS,
  • GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG