Komenda – kontakt

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem i jego dynamicznym rozwojem – w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa apelujemy o korzystanie z alternatywnych sposobów komunikacji z urzędem – przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski na e-maila: kpolawa@kwpsp.wroc.pl, fax (071) 303 33 43, pobieranie wniosków drogą elektroniczną, zasięgania niezbędnych informacji drogą telefoniczną:

Adres: ul. Ks. Kutrowskiego 20, 55-200 Oława
Tel: (071) 313 40 45
Fax: (071) 303 33 43
E-mail: kpolawa@kwpsp.wroc.pl

NIP: 912 16 52 456

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 730 do 1530

Sekretariat Komendy Powiatowej PSP: (071) 313 40 45 wew. 00
Komendant Powiatowy: (071) 313 40 45 wew. 00
Z-ca Komendanta Powiatowego: (071) 313 40 45 wew. 00
Wydział ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych:
  – operacyjna: (071) 313 40 45 wew. 05
  – prewencja: (071) 313 40 45 wew. 20
Główny Księgowy: (071) 313 40 45 wew. 60
Technik ds. finansów: (071) 313 40 45 wew. 61
Kierownik Sekcji kwatermistrzowsko-technicznej: (071) 313 40 45 wew. 50
St. inspektor sztabowy ds. kwatermistrzowskich: (071) 313 40 45 wew. 07
Stanowisko
ds. organizacyjno-kadrowych: (071) 313 40 45 wew. 80

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oławie lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań
w poniedziałek w godz. 1330 do 1530
oraz
w poniedziałek w godz. 1530 do 1630 (po telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Komendy Powiatowej PSP)

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

2) W celu prawidłowej ochrony danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie, w naszej placówce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się poprzez:

 • adres e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl
 • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul Borowska 138, 50-552 Wrocław

Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie przetwarzane będą w celu obsługi złożonego pisma oraz w celu dalszej korespondencji, udzielania odpowiedzi, wszczęcia postępowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa lub innych działań związanych z naszą placówką, a także rekrutacji – jeżeli Pana/Pani pismo dotyczy złożenia podania o pracę.

3) Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie będziemy przetwarzać na podstawie:

 • przepisów prawa
 • reprezentowanego przez Naszą jednostkę interesu publicznego
 • zgody, którą wyraził/-a Pan/Pani poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojej dokumentacji aplikacyjnej.

4) Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie przetwarzamy przez okres wymagany przepisami prawa, Instrukcji Kancelaryjnej lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

5) Dane osobowe umieszczone przez Pana/Panią w piśmie mogą zostać udostępniane:

 • na podstawie przepisów prawa lub
 • dostawcom usług, posiadających dostęp do przetwarzanych przez naszą placówkę danych osobowych.

W szczególności dotyczy to:

 • firm i instytucji obsługujących systemy informatyczne
 • kancelarii prawnych, działających na podstawie umowy
 • firm IT, działających na podstawie umowy
 • kurierów i poczty polskiej
 • agencji ochrony – w przypadku monitoringu wizyjnego

6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych umieszczonych przez Pana/Panią w piśmie narusza przepisy RODO.